รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA2.1/1จตุกฺกนิปาต องฺคุตฺตรนิกาย พ.ศ. 2485ชิ้น (ITEM) จตุกฺกนิปาต องฺคุตฺตรนิกาย [พ.ศ.2485] หน้า [1]-[147]...