รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA2/3กลอนบาลี พ.ศ. 0000แฟ้ม กลอนบาลี [ม.ท.]
- คาถาพืชมงคล หน้า [1]-[2]
- อุตฺโตทยปาฐ - ปาลิ หน้า [3]-[5]
- คำขวัญขององค์การเผ...
   BIA2/3คาถาพืชมงคล พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) กลอนบาลี [ม.ท.]
- คาถาพืชมงคล หน้า [1]-[2]...
   BIA2/3อุตฺโตทยปาฐ - ปาลิ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) กลอนบาลี [ม.ท.]
- อุตฺโตทยปาฐ - ปาลิ หน้า [3]-[5]...