รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.3/54สมุดเซ็นเยี่ยม พ.ศ.2536 5 มิ.ย. 2536 ถึง 8 ก.ค. 2536ชิ้น (ITEM) สมุดเซ็นเยี่ยม พ.ศ.2536 [5 มิ.ย.-8 ก.ค.2536] หน้า [1]-[85]...