รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.3/52สมุดเซ็นเยี่ยม พ.ศ.2536 5 มิ.ย. 2536 ถึง 10 มิ.ย. 2536ชิ้น (ITEM) สมุดเซ็นเยี่ยม พ.ศ.2536 [5 - 10 มิ.ย.2536] หน้า [1]-[82]...