รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.3/42พุทธทาสภิกขุ นักปฏิวัติสังคม 4 มิ.ย. 2536 ถึง 10 มิ.ย. 2536แฟ้ม ข่าวแนวหน้าสุดสัปดาห์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 62 ประจำวันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2536 เรื่อง "พุทธทาสภิกขุ นักปฏ...
   BIA1.3/42ข่าวตัดหนังสือพิมพ์ เรื่อง อาการอาพาธ 4 มิ.ย. 2536 ถึง 10 มิ.ย. 2536ชิ้น (ITEM) ข่าวตัดหนังสือพิมพ์ เรื่อง อาการอาพาธ [4-10 มิ.ย.2536]...