รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.3/38ข่าวตัดหนังสือพิมพ์ เรื่อง อาการอาพาธ 1 มิ.ย. 2536 ถึง 3 มิ.ย. 2536ชิ้น (ITEM) ...