รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.3/36ข่าวตัดหนังสือพิมพ์ เรื่อง อาการอาพาธ 28 พ.ค. 2536 ถึง 29 พ.ค. 2536แฟ้ม ข่าวตัดหนังสือพิมพ์ เรื่องอาการอาพาธ [28 - 29 พ.ค.2536]...
   BIA1.3/36ข่าวตัดหนังสือพิมพ์ เรื่อง อาการอาพาธ 28 มิ.ย. 2536 ถึง 29 มิ.ย. 2536ชิ้น (ITEM) ...