รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.3/33สนธนาธรรมยามอาพาธ พ.ศ. 2534 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) สนธนาธรรมยามอาพาธ [พ.ศ.2534-2536] หน้า [1]-[37]...
   BIA1.3/33ธัมมานุสติ จากเจตนารมย์ยามอาพาธจองท่านพุทธท่านภิกขุ พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) สนธนาอาพาธ [พ.ศ.2534 - 2536]
- ธัมมานุสติ จากเจตนารมย์ยามอาพาธจองท่านพุทธท่านภิกขุ [พ.ศ.2536]...
   BIA1.3/33สนทนาธรรมยามอาพาธ พ.ศ. 2534 ถึง พ.ศ. 0253ชิ้น (ITEM) ...