รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.3/32สมุดถวายยาท่านอาจารย์พุทธทาส 27 พ.ย. 2534 ถึง พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) ...
   BIA1.3/32ฟิล์ม X-ray และรายงาน พ.ศ. 2534 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) บันทึก รายงาน การตรวจรักษา [พ.ศ.2534 - 2536]
- เรื่อง ฟิล์ม X-ray และรายงาน...
   BIA1.3/32สมุดจดผล LAB และ PROGRESS NOTE 28 ต.ค. 2534 ถึง พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บันทึก รายงาน การตรวจรักษา [พ.ศ.2534 - 2536]
- สมุดจดผล LAB และ PROGRESS NOTE [28 ต.ค.2534]
จำนวน...