รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.3/30ใบประกาศอาการอาพาธ พ.ศ. 2534แฟ้ม ใบประกาศอาการอาพาธ [พ.ศ.2534]
หมายเหตุ มีรูปถ่ายประกาศอาการอาพาธท่านพุทธทาส วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2...
   BIA1.3/30ใบประกาศอาการอาพาธ พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) ใบประกาศอาการอาพาธ [พ.ศ.2534] หน้า [1]-[7]
...