รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.3/29ข้อแนะนำปฏิบัติยามอาพาธ พ.ศ. 2529 ถึง พ.ศ. 2535แฟ้ม ข้อแนะนำยามอาพาธ [พ.ศ.2529 - 2535]...
   BIA1.3/29ข้อแนะนำปฏิบัติยามอาพาธ พ.ศ. 2529 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) ข้อแนะนำยามอาพาธ [พ.ศ.2529-2535] หน้า [1]-[8]...