รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.3/28หลักฐานการบริจาคให้โรงพยาบาลศิริราช ของคณะศิษย์ท่านพุทธทาส พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) หลักฐานการบริจาคให้โรงพยาบาลศิริราช ของคณะศีษย์ท่านพุทธทาส [พ.ศ.2517 - 2536] หน้า [1]-[8]...