รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.3/26สมุดเซ็นเยี่ยม พ.ศ.2536 21 ส.ค. 2536 ถึง 8 ต.ค. 2536ชิ้น (ITEM) สมุดเซ็นเยี่ยม พ.ศ.2536 [21 ส.ค. - 8 ต.ค.2536]
หมายเหตุ ใบแทนเอกสาร...
   BIA1.3/26สมุดเซ็นเยี่ยม พ.ศ.2536 พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บาลี ข้อมูล [ ม.ท. ]
- สมุดบันทึกเล็มเล็ก หน้า [1]-[7]...
   BIA1.3/26สมุดเซ็นเยี่ยม พ.ศ.2536 21 ส.ค. 2536 ถึง 8 ต.ค. 2536ชิ้น (ITEM) สมุดเซ็นเยี่ยม พ.ศ.2536 [ 21 ส.ค. - 8 ต.ค.2536 ] หน้า [1]-[62]...