รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.3/24สมุดเซ็นเยี่ยม พ.ศ.2536 15 ก.ค. 2536 ถึง 11 ส.ค. 2536ชิ้น (ITEM) สมุดเซ็นเอกสาร พ.ศ.2536 [15 ก.ค.-11 ส.ค.2536]
หมายเหตุ ใบแทนเอกสาร...
   BIA1.3/24สมุดเซ็นเยี่ยม พ.ศ.2536 พ.ศ. 0000แฟ้ม บาลี ข้อมูล [ ม.ท. ] (39 หน้า) ประกอบด้วย
- สมุดบันทึกเล็มเล็ก หน้า [1] - [7]...
   BIA1.3/24สมุดเซ็นเยี่ยม พ.ศ.2536 15 ก.ค. 2536 ถึง 17 ส.ค. 2536ชิ้น (ITEM) สมุดเซ็นเยี่ยม พ.ศ.2536 [ 15 ก.ค. - 11 ส.ค.2536 ] หน้า [1]-[210]...