รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.3/23สมุดเซ็นเยี่ยม พ.ศ.2536 10 มิ.ย. 2536ชิ้น (ITEM) สมุดเซ็นเยี่ยม พ.ศ.2536 [10 มิ.ย.2536]...
   BIA1.3/23สมุดเซ็นเยี่ยม พ.ศ.2536 10 มิ.ย. 2536ชิ้น (ITEM) สมุดเซ็นเยี่ยม พ.ศ.2536 [10 มิ.ย.2536] หน้า [1]-[4]...
   BIA1.3/23สมุดเซ็นเยี่ยม พ.ศ.2536 พ.ศ. 0000แฟ้ม เก็บเมื่อค้นจากบาลี [ ม.ท. ] หน้า [1]-[59]...
   BIA1.3/23สมุดเซ็นเยี่ยม พ.ศ.2536 10/6/2536ชิ้น (ITEM) สมุดเซ็นเยี่ยม พ.ศ.2536 [ 10 มิ.ย.2536 ] หน้า [1]-[4]...