รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.3/19สมุดเซ็นเยี่ยม พ.ศ.2536 2 มิ.ย. 2536 ถึง 11 มิ.ย. 2536ชิ้น (ITEM) สมุดเซ็นเยี่ยม พ.ศ.2536 [2 - 11 มิ.ย.2536] หน้า [1]-[60]...