รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.3/15บันทึกสุขภาพประจำวัน พ.ศ.2535 1 ม.ค. 2535 ถึง 31 ธ.ค. 2535ชิ้น (ITEM) บันทึกสุขภาพประจำวัน พ.ศ.2535 [1 ม.ค. - 31 ธ.ค.2535]
หน้า [1]-[326] ...
   BIA1.3/15บันทึกสุขภาพประจำวัน พ.ศ.2535 พ.ศ. 0000แฟ้ม ธรรมะลึก ๆ เก็บจากเมื่อกำลังค้น (ดีมาก) [ ม.ท. ]
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก จำนวน 1 เล่ม (53 หน้า) หน้า ...
   BIA1.3/15บันทึกสุขภาพประจำวัน พ.ศ.2535 1 ม.ค. 2535 ถึง 31 ธ.ค. 2535ชิ้น (ITEM) บันทึกสุขภาพประจำวัน พ.ศ.2535 [ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค.2535 ] หน้า [1]-[326]...