รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.3/14บันทึกสุขภาพประจำวัน พ.ศ.2534 1 ม.ค. 2534 ถึง 31 ธ.ค. 2534ชิ้น (ITEM) บันทึกสุขภาพประจำวัน พ.ศ.2534 [1 ม.ค.-31 ธ.ค.2534]
หน้า [1]-[337]...
   BIA1.3/14บันทึกสุขภาพประจำวัน พ.ศ.2534 พ.ศ. 0000แฟ้ม เตปิฏกสฺมา ปพฺพธมฺโม [ ม.ท. ]
- บันทึกในสมุดจดปกอ่อน จำนวน 1 เล่ม (40 หน้า) หน้า [1] - [40]...
   BIA1.3/14บันทึกสุขภาพประจำวัน พ.ศ.2534 1 ม.ค. 2534 ถึง 31 ธ.ค. 2534ชิ้น (ITEM) บันทึกสุขภาพประจำวัน พ.ศ.2534 [ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค.2534 ] หน้า [1]-[337]...