รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.3/10บันทึกสุขภาพประจำวัน พ.ศ.2530 1 ม.ค. 2530 ถึง 31 ธ.ค. 2530ชิ้น (ITEM) บันทึกสุขภาพประจำวัน พ.ศ.2530 [1 ม.ค. - 31 ธ.ค.2530] หน้า [1]-[373]...