รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.3/9บันทึกสุขภาพประจำวัน พ.ศ.2529 1 ม.ค. 2529 ถึง 31 ธ.ค. 2529ชิ้น (ITEM) บันทึกสุขภาพประจำวัน พ.ศ.2529 [1 ม.ค. - 31 ธ.ค.2529] หน้า [1]-[373]...