รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.3/7บันทึกสุขภาพประจำวัน พ.ศ.2527 1 ม.ค. 2527 ถึง 31 ธ.ค. 2527ชิ้น (ITEM) บันทึกสุขภาพประจำวัน พ.ศ.2527 [1 ม.ค. - 31 ธ.ค.2527] หน้า [1]-[182]...