รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.3/5สมุดเซ็นเยี่ยม พ.ศ.2536 29 พ.ค. 2536 ถึง 30 พ.ค. 2536ชิ้น (ITEM) สมุดเซ็นเยี่ยม พ.ศ.2536 [29 - 30 พ.ค.2536] ...
   BIA1.3/5สมุดเซ็นเยี่ยม พ.ศ.2536 29 พ.ค. 2536 ถึง 30 พ.ค. 2536ชิ้น (ITEM) สมุดเซ็นเยี่ยม พ.ศ.2536 [29 - 30 พ.ค.2536] หน้า [1]-[90]...
   BIA1.3/5สมุดเซ็นเยี่ยม พ.ศ.2536 พ.ศ. 0000แฟ้ม ภาษิตจากชาดก [ ม.ท. ]
- บันทึกในสมุดปกแข็ง จำนวน 1 เล่ม (67 หน้า) หน้า [1] - [67]...
   BIA1.3/5สมุดเซ็นเยี่ยม พ.ศ.2536 29 พ.ค. 2536 ถึง 30 พ.ค. 2536ชิ้น (ITEM) สมุดเซ็นเยี่ยม พ.ศ.2536 [ 29 - 30 พ.ค.2536 ] หน้า [1]-[90]...