รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.3/1สมุดเซ็นเยี่ยม พ.ศ.2516 16 ธ.ค. 2516 ถึง 28 ธ.ค. 2516ชิ้น (ITEM) สมุดเซ็นเยี่ยม พ.ศ.2516 [16-28 ธ.ค.2516] หน้า [1]-[65]...