รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.2.4/2เมื่อไปประเทศอินเดีย พ.ศ.2498 และ 2509 พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2509ชิ้น (ITEM) เมื่อไปประเทศอินเดีย พ.ศ.2498 และ 2509 [พ.ศ.2498 - 2509]
หน้า [1]-[152]...
   BIA1.2.4/2เมื่อไปประเทศอินเดีย พ.ศ.2498 และ 2509 พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2509ชิ้น (ITEM) เมื่อไปประเทศอินเดีย พ.ศ.2498 และ 2509 [พ.ศ.2498 - 2509]
หมายเหตุ 1. แผ่นพับนำเที่ยวประเทศอินเดีย จ...