รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.2.4/1เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง THE THIRD WORLD FELLOWSHIP OF BUDDHISTS ค.ศ.1954 พ.ศ. 2497ชิ้น (ITEM) เมื่อไปประเทศพม่า พ.ศ.2497 [พ.ศ.2497]
- เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง THE THIRD WORLD FELLOWSHIP OF ...