รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.2.3/5กฐินพระราชทาน พ.ศ. 2493 ถึง พ.ศ. 2499ชิ้น (ITEM) กฐินพระราชทาน [พ.ศ.2493 - 2499] หน้า [1]-[81]...