รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.2.3/3การบูรณะวัดพระบรมธาตุไชยา พ.ศ. 2492 ถึง พ.ศ. 2508ชิ้น (ITEM) การบูรณะวัดพระบรมธาตุไชยา [พ.ศ.2492 - 2508]
หน้า [1]-[280]...