รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.2.3/2พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2492 ถึง พ.ศ. 2523ชิ้น (ITEM) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สุราษฎร์ธานี [พ.ศ.2492-2523]
หมายเหตุ มีเอกสารประกอบ จำนวน 3 รายการ
1. แปล...