รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.2.2/5สมุดคู่มือพระอุปัชฌายะ พ.ศ.2522-2532 พ.ศ. 2522 ถึง พ.ศ. 2532ชิ้น (ITEM) สมุดคู่มือพระอุปัชฌายะ พ.ศ.2522 - 2532 [พ.ศ.2522 - 2532]
หมายเหตุ เล่ม 1 พ.ศ.2522 - 2523 จำนวน 14 ห...