รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.2.2/4ใบสมัครและใบรับรองขอบรรพชาอุปสมบท พ.ศ.2509-2519 พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2519ชิ้น (ITEM) ใบสมัครและใบรับรองขอบรรพชาอุปสมบท พ.ศ.2509-2519
[พ.ศ.2509-2519] หน้า [1]-[145]...