รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.2.2/3ใบสมัครและใบรับรองขอบรรพชาอุปสมบท พ.ศ.2508 พ.ศ. 2508ชิ้น (ITEM) ใบสมัครและใบรับรองขอบรรพชาอุปสมบท พ.ศ.2508
[พ.ศ.2508] หน้า [1]-[215]...