รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.2.2/2สมุดคู่มือพระอุปัชฌายะ ประจำปี พ.ศ.2501-2505 พ.ศ. 2501 ถึง พ.ศ. 2505ชิ้น (ITEM) ใบสมัครและใบรับรองขอบรรพชาอุปสมบท พ.ศ.2490-2506
[พ.ศ.2490-2506]
- สมุดคู่มือพระอุปัชฌายะ ประจำปี พ...
   BIA1.2.2/2ใบสมัครและใบรับรองขอบรรพชาอุปสมบท พ.ศ.2490-2506 พ.ศ. 2490 ถึง พ.ศ. 2506ชิ้น (ITEM) ใบสมัครและใบรับรองขอบรรพบุรุษอุปสมบท พ.ศ.2490 - 2506
[พ.ศ.2490-2506] หน้า [1]-[222]...