รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.2.2/1บัญชีสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌายะ พ.ศ. 2490 ถึง พ.ศ. 2505ชิ้น (ITEM) บัญชีสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌายะ [พ.ศ.2490 - 2505]
หน้า [1]-[36]...