รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.2.1/3การประชุมพระคณาธิการ ภาค 8 และรายงานเผยแผ่ศาสนา พ.ศ. 2524แฟ้ม การปรุงแต่ง ของใจ การเคลื่อนไหว ของกาย [ พ.ศ.2524 ]
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก จำนวน 1 เล่ม (150 หน้า) ...
   BIA1.2.1/3การประชุมพระคณาธิการ ภาค 8 และรายงานเผยแผ่ศาสนา พ.ศ. 2492 ถึง พ.ศ. 2504ชิ้น (ITEM) การประชุมพระคณาธิการ ภาค 8 และรายงานเผยแผ่ศาสนา [ พ.ศ.2492 - 2504 ] หน้า [1]-[157]...