รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.2.1/2องค์การเผยแพร่ 10 มี.ค. 2515แฟ้ม ขันธทั้งหลาย ที่เกี่ยวข้องกับปุพเพนิวาสานุสติ [ 10 มี.ค.2515 ] หน้า [1]-[5]...
   BIA1.2.1/2องค์การเผยแพร่ พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2499ชิ้น (ITEM) องค์การเผยแพร่ [ พ.ศ.2489 - 2499 ] หน้า [1]-[220]...