รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.2.1/1หอสมุดธรรมทาน พ.ศ. 2479 ถึง พ.ศ. 2491ชิ้น (ITEM) กรรมการสงฆ์จังหวัด [ พ.ศ.2479 - 2491 ]
- หอสมุดธรรมทาน จำนวน 1 เล่ม (10 หน้า) หน้า [1]-[10]...
   BIA1.2.1/1กรรมการสงฆ์จังหวัด พ.ศ. 2479 ถึง พ.ศ. 2491ชิ้น (ITEM) กรรมการสงฆ์จังหวัด [ พ.ศ.2479 - 2491 ]...