รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.2/12สมุดเซ็นรับเงิน พ.ศ. 2486 ถึง พ.ศ. 2500แฟ้ม สมุดเซ็นรับเงิน [พ.ศ.2486-2500]
หมายเหตุ บันทึกในสมุดจดปกอ่อน จำนวน 10 เล่ม
- เล่ม 1 จำนวน 73 หน้...
   BIA1.2/12สมุดเซ็นรับเงิน เล่ม 1 พ.ศ. 2486 ถึง พ.ศ. 2500ชิ้น (ITEM) สมุดเซ็นรับเงิน [พ.ศ.2486-2500]
- เล่ม 1 จำนวน 73 หน้า...