รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.2/12ดาไล ลามะ เสด็จสวนโมกขพลาราม พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2515ชิ้น (ITEM) ดาไล ลามะ เสด็จสวนโมกขพลาราม [ พ.ศ.2510 - 2515 ]
หน้า [1]-[13]...