รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.2/11อบรมพระธรรมทูตที่จะไปต่างประเทศ พ.ศ. 2513แฟ้ม คน - ธรรม [ พ.ศ.2513 ] บันทึกในสมุดฉีก หน้า [1] - [14]...
   BIA1.2/11อบรมพระธรรมทูตที่จะไปต่างประเทศ พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2514ชิ้น (ITEM) อบรมพระธรรมทูตที่จะไปต่างประเทศ [ พ.ศ.2509 - 2514 ] หน้า [1]-[252]...
   BIA1.2/11มีสมุดจดปกอ่อน บันทึกเรื่อง การอบรมอานาปานสติแก่นักศึกษาธรรมทูต วันที่ 12 - 25 เม.ย.2509 พ.ศ. 2513ชิ้น (ITEM) คน - ธรรม [ พ.ศ.2513 ] บันทึกในสมุดฉีก หน้า [1]-[14]...
   BIA1.2/11มีสมุดจดปกอ่อน บันทึกเรื่อง การอบรมอานาปานสติแก่นักศึกษาธรรมทูต วันที่ 12 - 25 เม.ย.2509 พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2514ชิ้น (ITEM) อบรมพระธรรมทูตที่จะไปต่างประเทศ [ พ.ศ.2509 - 2514 ] หน้า [1]-[252]
- สมุดจดปกอ่อน บันทึกเรื่อง กา...
   BIA1.2/11มีสมุดจดปกอ่อน บันทึกเรื่อง การอบรมอานาปานสติแก่นักศึกษาธรรมทูต วันที่ 12 - 25 เม.ย.2509 พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2514ชิ้น (ITEM) อบรมพระธรรมทูตที่จะไปต่างประเทศ [ พ.ศ.2509 - 2514 ] หน้า [1]-[252]
- สมุดจดปกอ่อน บันทึกเรื่อง กา...
   BIA1.2/11อบรมพระธรรมทูตที่จะไปต่างประเทศ พ.ศ. 2513ชิ้น (ITEM) อัฏฐกถา & อภิธรรม - สำรวจ & วิจารณ์ [ พ.ศ.2513 ]
- สมุดบันทึกปกแข็ง จำนวน 1 เล่ม (76 หน้า) หน้า [1...
   BIA1.2/11อบรมพระธรรมทูตที่จะไปต่างประเทศ พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2514ชิ้น (ITEM) อบรมพระธรรมทูตที่จะไปต่างประเทศ [ พ.ศ.2509 - 2514 ] หน้า [1]-[252]...