รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.2/6หนังสือ เรื่อง ระเบียบ หลักสูตร และแนวการศึกษาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2490 พ.ศ. 2490ชิ้น (ITEM) จุฬาฯ - มหาจุฬาฯ [ พ.ศ.2490 - 2511 ]
1. หนังสือ เรื่อง ระเบียบ หลักสูตร และแนวการศึกษาของมหาจุฬา...
   BIA1.2/6หนังสือ เรื่อง หลักสูตรและกิจการสารสังเขปมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2511 พ.ศ. 2511ชิ้น (ITEM) จุฬาฯ - มหาจุฬาฯ [ พ.ศ.2490 - 2511 ]
- หนังสือ เรื่อง หลักสูตรและกิจการสารสังเขปมหาจุฬาลงกรณราชวิท...
   BIA1.2/6หนังสือ เรื่อง GENERAL INFORMATION B.E.2510 MAHACHULA LONG KORN RAJAVIDYALAYA BUDDHIST UNI พ.ศ. 2510ชิ้น (ITEM) จุฬาฯ - มหาจุฬาฯ [ พ.ศ.2490 - 2511 ]
- หนังสือ เรื่อง GENERAL INFORMATION B.E.2510 MAHACHULA LON...