รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.2/5ตั้งชื่อเด็ก (ใบตั้งชื่อ หลักตั้งชื่อ ชื่อที่ตั้ง และทะเบียนรายชื่อบุคคล) พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) เรื่องตั้งชื่อเด็ก (ใบตั้งชื่อ หลักตั้งชื่อ ชื่อที่ตั้ง และทะเบียนรายชื่อบุคคล) [ พ.ศ.2488 - 2536...
   BIA1.2/5สมุดบันทึกตั้งชื่อ พ.ศ. 2494ชิ้น (ITEM) เรื่องตั้งชื่อเด็ก (ใบตั้งชื่อ หลักตั้งชื่อ ชื่อที่ตั้ง และทะเบียนรายชื่อบุคคล)[ พ.ศ.2488 - 2536 ...