รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.2/4จัดทำประวัติวัด ประวัติพระผู้มีสมณศักดิ์ และขนบธรรมเนียมใน อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2487 ถึง พ.ศ. 2504ชิ้น (ITEM) เรื่องจัดทำประวัติวัด ประวัติพระผู้มีสมณศักดิ์ และขนบธรรมเนียมใน อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี [ พ.ศ.2487...
   BIA1.2/4หนังสือพิมพ์ STANDARD A WEEKLY NEWSPAPER FOR INTERNATIONAL READERS (SEPT 17, 1949) 17 ก.ย. 2492ชิ้น (ITEM) เรื่องจัดทำประวัติวัด ประวัติพระผู้มีสมณศักดิ์ และขนบธรรมเนียมใน อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี [พ.ศ.2487 - 2...