รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.2/3สมุดจดที่อยู่ และนามบัตรญาติโยม [ พ.ศ.2485 - 2506 ] พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2506แฟ้ม สมุดจดที่อยู่ และนามบัตรญาติโยม [ พ.ศ.2485 - 2506 ]
หมายเหตุ เก็บในกล่องฝาแยกเปิดด้านบน (ใบแทน)...
   BIA1.2/3สมุดจดที่อยู่ และนามบัตรญาติโยม พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2506ชิ้น (ITEM) สมุดจดที่อยู่ และนามบัตรญาติโยม [ พ.ศ.2485 - 2506 ]
หน้า [1]-[663]...