รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.2/1เรื่อง โครงการบางอย่าง พ.ศ.2477 พ.ศ. 2477ชิ้น (ITEM) โครงการ รายงาน และปัญหาธรรมศึกษา [พ.ศ.2473 - 2500]
- สมุดจดปกอ่อน บันทึกลายมือ เรื่อง โครงการบางอ...
   BIA1.2/1สกีมธรรมสามคน 22 พ.ย. 2473ชิ้น (ITEM) โครงการ รายงาน และปัญหาธรรมศึกษา [พ.ศ.2473 - 2500]
- เรื่องสกีมธรรมสามคน [22 พ.ย.2473] หน้า [1]-[...
   BIA1.2/1การติดตั้งเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงสาธารณะที่วัดชยาราม และวัดธารน้ำไหล พ.ศ. 2482 ถึง พ.ศ. 2508ชิ้น (ITEM) โครงการ รายงาน และปัญหาธรรมศึกษา [พ.ศ.2473 - 2500]
- เรื่องการติดตั้งเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงสา...
   BIA1.2/1หลักการเรื่อง "ศาลาสันติภาพ" พ.ศ. 2488ชิ้น (ITEM) โครงการ รายงาน และปัญหาธรรมศึกษา [พ.ศ.2473 - 2500]
-เรื่อง หลักการเรื่อง "ศาลาสันติภาพ" (พ.ศ.248...
   BIA1.2/1เทศน์ 3 ธรรมาสน์ แบบประดิษฐ์ใหม่ หรือเทศน์ ปุจฉาวิสัชนา 3 ธรรมาสน์ (ประดิษฐ์ทดลองใหม่) เม.ย. 2488ชิ้น (ITEM) โครงการ รายงาน และปัญหาธรรมศึกษา[ พ.ศ.2473 - 2500]
- เรื่องเทศน์ 3 ธรรมาสน์ แบบประดิษฐ์ใหม่ หรื...
   BIA1.2/1รายงานการประชุมภิกษุสามเณรในพรรษา ครั้งที่ 1/2483 ณ วิหารวัดเวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ต.ค. 2483ชิ้น (ITEM) โครงการ รายงาน และปัญหาธรรมศึกษา[พ.ศ.2473 - 2500]
- เรื่องรายงานการประชุมภิกษุสามเณรในพรรษา ครั้ง...
   BIA1.2/1โครงการ รายงาน และปัญหาธรรมศึกษา พ.ศ. 2473 ถึง พ.ศ. 2500ชิ้น (ITEM) โครงการ รายงาน และปัญหาธรรมศึกษา [พ.ศ.2473 - 2500]...
   BIA1.2/1ปัญหาธรรมศึกษา พ.ศ. 2500ชิ้น (ITEM) โครงการ รายงาน และปัญหาธรรมศึกษา [พ.ศ.2473 - 2500]
- เรื่อง ปัญหาธรรมศึกษา [พ.ศ.2500] หน้า [315...
   BIA1.2/1(สำเนา) ตราสาร จัดตั้ง "มูลนิธิเพื่อบริการธรรมทานของสำนักพุทธนิคม เชียงใหม่" หรือ "พุทธนิคมมูลนิธิ" พ.ศ. 2473 ถึง พ.ศ. 2500ชิ้น (ITEM) โครงการ รายงาน และปัญหาธรรมศึกษา[ พ.ศ.2473 - 2500]
- (สำเนา) ตราสาร จัดตั้ง "มูลนิธิเพื่อบริการ...