รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.1.2/16ภาษาเขมรในภาษาไทย โดยพระมหาสมมารถ นิสโก 2514 ถึง พ.ศ. 2514ชิ้น (ITEM) โบราณคดี เรื่องตัดเก็บ [พ.ศ.2514]
- ภาษาเขมรในภาษาไทย โดยพระมหาสมมารถ นิสโก จำนวน 6 หน้า หน้า [1]-[...
   BIA1.1.2/16สทิงพระ 2514 ถึง พ.ศ. 2514ชิ้น (ITEM) โบราณคดี เรื่องตัดเก็บ [พ.ศ.2514]
- สทิงพระ จำนวน 12 หน้า หน้า [10]-[22]...
   BIA1.1.2/16พระพุทธรูปสมัยอู่ทอง 2514ชิ้น (ITEM) โบราณคดี เรื่องตัดเก็บ [พ.ศ.2514]
- พระพุทธรูปสมัยอู่ทอง จำนวน 2 หน้า หน้า [23]-[24]...
   BIA1.1.2/16พระพุทธรูปปางมารวิชัย 2514ชิ้น (ITEM) โบราณคดี เรื่องตัดเก็บ [พ.ศ.2514]
- พระพุทธรูปปางมารวิชัย จำนวน 2 หน้า หน้า [25]-[26]...
   BIA1.1.2/16การค้นคว้าโบราณคดีในปัจจุบัน โดยม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล (หนังสือเสรีภาพ ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 หน้า 41 - 45) 2514ชิ้น (ITEM) โบราณคดี เรื่องตัดเก็บ [พ.ศ.2514]
- การค้นคว้าโบราณคดีในปัจจุบัน โดย ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล จำนวน 5 ห...
   BIA1.1.2/16ความรู้ใหม่เกี่ยวกับอดีตที่ถูกลืม โดยดร.วิลเฮลม จี.ซอลไฮม์ (หนังสือเสรีภาพ ปีที่ 20 ฉบับที่ 10 หน้า 42 - 47) 2514ชิ้น (ITEM) โบราณคดี เรื่องตัดเก็บ [พ.ศ.2514]
- เรื่องความรู้ใหม่เกี่ยวกับอดีตที่ถูกลืม โดย ดร.วิลเฮลม จี.ซอลไฮ...