รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.1.2/14ต้นร่างท่านจันทร์ เรื่อง พ.ศ. 2510ชิ้น (ITEM) ต้นร่างท่านจันทร์ เรื่อง "ศรีวิชัย" [พ.ศ.2510] หน้า [1]-[51]...