รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.1.2/13หนังสือ เรื่อง สฤษดยานุสรณ์ ประมวลภาพประติมา พ.ศ.2507 15 ก.ย. 2510ชิ้น (ITEM) ...
   BIA1.1.2/13ใบแทน ภาพถ่ายพระพุทธรูป ถ่ายจากหนังสือประมวลภาพประติมา ขนาด 5"x7" ขาว - ดำ 15 ก.ย. 2510ชิ้น (ITEM) ...
   BIA1.1.2/13ภาพพิมพ์สีพระธาตุไชยา 15 ก.ย. 2510ชิ้น (ITEM) ...
   BIA1.1.2/13ใบรายการสั่งถ่ายภาพจากหนังสือประมวลภาพ ประติมา (ลายมือท่านพุทธทาส) 15 ก.ย. 2510ชิ้น (ITEM) ...
   BIA1.1.2/13ใบรองปกหนังสือ เรื่อง องค์พระที่สิงสถิตณ เมืองไชยา (ปาฐกถาธรรมของภิกขุปัญญา นันทะ) แสดงเมื่อ พ.ศ.2514 15 ก.ย. 2510ชิ้น (ITEM) ...