รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.1.2/12ศิลปะสมัยศรีวิชัย  คืออะไร? พ.ศ. 2507 ถึง พ.ศ. 2509ชิ้น (ITEM) ...
   BIA1.1.2/12ศรีวิชัย กับ ทวารวดี พ.ศ. 2507 ถึง พ.ศ. 2509ชิ้น (ITEM) ...
   BIA1.1.2/12พุทธเหยียบพราหมณ์ พ.ศ. 2507 ถึง พ.ศ. 2509ชิ้น (ITEM) ...
   BIA1.1.2/12 รูปการห่มจีวรของพุทธ เหมือนหินสลักเปอร์เซีย พ.ศ. 2507 ถึง พ.ศ. 2509ชิ้น (ITEM) ...
   BIA1.1.2/12ท่านั่งวัชรอาสน์ มีในหินสลักอียิปต์ พ.ศ. 2507 ถึง พ.ศ. 2509ชิ้น (ITEM) ...
   BIA1.1.2/12บัวอียิปต์ เหมือนบัวภารหุต พ.ศ. 2507 ถึง พ.ศ. 2509ชิ้น (ITEM) ...
   BIA1.1.2/12ภาพหญิง "โป๊" อียิปต์ เหมือนภารหุต พ.ศ. 2507 ถึง พ.ศ. 2509ชิ้น (ITEM) ...
   BIA1.1.2/12ครุฑไทย เหมือนอียิปต์ พ.ศ. 2507 ถึง พ.ศ. 2509ชิ้น (ITEM) ...