รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.1.2/11สมุดจดคำศัพท์อังกฤษ - ไทย "ANTIQUITY OF BUDDHA - IMAGE" พ.ศ. 2508 ถึง พ.ศ. 2516ชิ้น (ITEM) ...
   BIA1.1.2/11หนังสือ เรื่อง เอกสารตำนานเกี่ยวกับพระบรมธาตุและเมืองไชยา พ.ศ. 2510ชิ้น (ITEM) ...
   BIA1.1.2/11หนังสือ เรื่อง THE ANTIQUITY OF THE BUDDHA IMAGE. THE CULT OF BUDDHA. โดย PROF. O.C.GANGLOLY. พ.ศ. 2508ชิ้น (ITEM) ...
   BIA1.1.2/11หนังสือ เรื่อง สัญญาณแห่งความสิ้นทุกข์ เล่าเรื่องเมืองไทย พ.ศ. 2511ชิ้น (ITEM) ...
   BIA1.1.2/11หนังสือ เรื่อง พุทธสาร ฉบับโบราณคดีสัญจร 13 พ.ศ. 2513ชิ้น (ITEM) ...
   BIA1.1.2/11หนังสือ เรื่อง ศิลปะในประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล พ.ศ. 2513ชิ้น (ITEM) ...
   BIA1.1.2/11BANGKOK WORLD SUNDAY MAGAZINE พ.ศ. 2509ชิ้น (ITEM) ...