รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.1.2/10หนังสือ"ประจำโต๊ะทำงาน 1 เม.ย.2500" เรื่องแนวสังเขปของโบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอน (พ.ศ.2493) 2498 ถึง 2516ชิ้น (ITEM) โบราณคดี 1 เฉพาะศรีวิชัย [พ.ศ.2498 - 2516]
- หนังสือ "ประจำโต๊ะทำงาน 1 เม.ย.2500" เรื่อง แนวสังเขปข...
   BIA1.1.2/10หนังสือ"อ้างอิงประกอบเรื่อง"รอบอ่าวบ้านดอน" เรื่องปาฐกถาประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในสาธารณรัฐเขมร (พ.ศ.2515) 2498 ถึง 2516ชิ้น (ITEM) โบราณคดี 1 เฉพาะศรีวิชัย [พ.ศ.2498 - 2516]
- หนังสือ "อ้างอิง ประกอบเรื่อง "รอบอ่าวบ้านดอน" เรื่อง ...
   BIA1.1.2/10ใบแทน ภาพโปสการ์ด รูป AVALOKITESVARA METAL IMAGE FROM KURKIHAR (9 th CENTURY A.D.) PATNA MUSEUM (เพื่อไปประเทศอินเดีย ตุลาคม 2498) 2498 ถึง 2516ชิ้น (ITEM) โบราณคดี 1 เฉพาะศรีวิชัย [พ.ศ.2498 - 2516]
- ใบแทน ภาพโปสการ์ด รูป AVALOKITESVARAMETAL IMAGE FROM K...
   BIA1.1.2/10บันทึกเบ็ดเตล็ดขณะอ่านหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 2498 ถึง 2516ชิ้น (ITEM) โบราณคดี 1 เฉพาะศรีวิชัย [พ.ศ.2498 - 2516]
- สมุดจดปกอ่อน "บันทึกเบ็ดเตล็ดขณะอ่านหนังสือเกี่ยวกับปร...
   BIA1.1.2/10บันทึกประกอบโบราณคดีศรีวิชัยเรื่อง "เจดีย์หลวง" 2498 ถึง 2516ชิ้น (ITEM) โบราณคดี 1 เฉพาะศรีวิชัย [พ.ศ.2498 - 2516]
- บันทึกประกอบโบราณคดีศรีวิชัยเรื่อง "เจดีย์หลวง"
หน้า...